Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խելացի գազարը

Լինում է, չի լինում մի գազար։ Այդ գազարը գնում է այգի։ Այդ գազարին բոլորը հարցեր էին տալիս և գազարը սկսեց մտածել՝ ինչ անել։ Եվ գազարը մի բան մտածեց։ Ու գազարը նույն իրենից ստեղծեց։ Ու երբ մթնեց, ինքը գնաց ծով։ Գազարին գյուղում այլևս ոչ ոք չտեսավ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: