Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ամենաուժեղ մրջյունը

ամենա ուժեղ մրջյունը                                                   Ամենաուժեղ մրջյունը

                                                                                               Ռուբեն Շահվերդյան

Կար չկար մի  փոքրիկ մրջյուն։ Այդ մրջյունի երազանքը եղել է թագավորությունում ամենաուժեղ մրջյուն դառնալը, որպեսզի նա կարողանա անգամ ծառը արմատից պոկել։ Նա օրերով աշխատում էր, տանջվում ու չարչարվում։ Ու երբ արդեն մեծացավ մեր փոքրիկ մրջյունը, նա էլի նույնպես չարչարվում էր որ դառնա ուժեղ մրջյուն։ Եվ մի հրաշք կատարվեց նա այնքան էր մեծածել որ ծառը կարող էր արմատից մի ձեռքով հանել։ Այդպես մեր փոքրիկ մրջյունի երազանքը կատարվեց և նա դարձավ ամենաուժեղ մրջյունը ամբողջ աշխարհում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: