Design a site like this with WordPress.com
Get started

Letter to my friend (about my school)

Hello my dear friend, Today I will tell you about my school. My school is very big. There is a music class, a technology class, a swimming pool, a playground, a cafeteria and many classrooms. My school is beautiful and welcoming. When I was 5 years old, my class was very big, but then itContinue reading “Letter to my friend (about my school)”

English, April flash mob

I. Երբ որևէ մեկին քաղաքավարի ձևով հարցնում ենք, ցանկանու՞մ է ինչ-որ բան, անգլերենում օգտագործում ենք «Would you like…?» ձևը. Փորձեք թարգմանել հետևյալ երկխոսությունը: -Թեյ կցանկանայի՞ք: Would you like some tea? -Այո, խնդրում եմ: Yes, please.