Design a site like this with WordPress.com
Get started

Եթե ես ունենայի իմ դպրոցը

Եթե ես կարողանայի ստեղծել իմ դպրոցը, ապա ես կստեղծեի ութ հարկանի մեծ ու գեղեցիկ դպրոց, որտեղ կլինեին բոլոր դասարանները, որպեսզի երեխաերը նույն շենքում շարունակեն իրենց կրթությունը և ստիպված չլինեն դպրոցը փոխել, երբ մեծանան: Ամեն հարկում կլինեին ճաշարաններ և մարզասրահներ, որտեղ կդասավանդեին բոլոր մարզաձևերը, որպեսզի երեխաները կարողանային հանգիստ սնվել և զբաղվել սպորտով: Ես ամեն դասարանի համար կնշանակեի յոթ ուսուցիչ, …., կամ էլ դասարաններըկփոքրացնեի, որ այնտեղ լիներ 4-5 երեխա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: