Design a site like this with WordPress.com
Get started

Եթե դու մրսել ես․․․

Սիրելի՛ ընկեր, եթե դու մրսել ես,ապա քեզ կօգնեն իմ խորհուրդները․ պետք է մտնել տաք անկողին։ Նաև պետք է շատ տաք ծածկվես և տնից դուրս չգաս։ Եվ տաք թեյ խմես։ Սիրով Ռուբեն