Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՉԱՐԻ ՎԵՐՋԸ

Լինում է մի սար, Էն սարում մի ծառ, Էն ծառում փչակ, Փչակում մի բուն, Բնում երեք ձագ, Ու վրեն Կըկուն։ — Կո՛ւկու, կո՛ւկու, իմ կուկուներ, Ե՞րբ պիտի դուք առնեք թևեր, Թռչե՜ք, գնաք, Ուրախանաք… Երգում էր մարիկ Կկուն. Մին էլ, ըհը՛, Աղվեսն եկավ. — Էս սարը իմն է, Էս ծառը իմն է, Ծառում փչակ կա, Փչակում՝Continue reading “ՉԱՐԻ ՎԵՐՋԸ”